Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky

Poskytovatel ubytování:

NÁKLADNÍ DOPRAVA – Dan Horák, s.r.o.

IČ 26849496

742 92 Jistebník č.p. 425

1. Obecná ustanovení

Společnost NÁKLADNÍ DOPRAVA – Dan Horák, s.r.o. (dále jen Ubytovatel) tímto vydává ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tyto obchodní podmínky (dále jen OP):

Předmětem těchto OP Ubytovatele je úprava podmínek realizace ubytovacích služeb objednateli (dále jen Klient). OP jsou nedílnou součástí všech ujednání mezi Ubytovatelem a Klientem. Potvrzením nabídky Ubytovatele nebo rezervace Klienta uznává Klient následující OP za závazné pro všechna plnění související s předmětem OP. 

2. Rezervace ubytování

Objednat pobyt v penzionu lze telefonicky nebo písemně (poštou, e-mailem nebo vyplněním a odesláním webového formuláře) Ubytovateli. Rezervaci pobytu potvrdí Ubytovatel zpravidla do 24 hodin. Smluvní vztah vznikne potvrzením objednávky pobytu a zaplacením zálohy ve výši 50% ceny pobytu, a to do 2 dnů od vytvoření rezervace. Nebude-li záloha Klientem včas a řádně uhrazena, vyhrazuje si Ubytovatel právo zrušit rezervaci. Pokud obdrží platbu Klienta později, bez zbytečného odkladu ji vrátí. 

3. Platební podmínky

Cenu za ubytování je povinen Klient uhradit

  • převodem na bankovní účet Ubytovatele – záloha
  • doplatek v hotovosti nejpozději v den ukončení pobytu

Cena ubytování je uvedena na webových stránkách nebo ji lze sjednat i dohodou s Ubytovatelem

4. Práva a povinnosti Klienta

Ubytovatel může ubytovat Klienta, který se mu prokáže platným občanský průkazem, cestovním pasem nebo jiným dokladem totožnosti.

Klient má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory ubytovacího zařízení, event. využívat dohodnuté služby s ubytováním spojené. Umístění psů a jiných zvířat v penzionu není dovoleno. 

Klient je povinen zacházet s majetkem Ubytovatele šetrně a každou zjištěnou závadu nebo škodu na zařízení je povinen neprodleně Ubytovateli ohlásit. Odpovídá za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, a to i za osoby, které za ním přišly na návštěvu. Tyto soby je povinen ohlásit na recepci penzionu.

Škoda se hradí přednostně ze složené zálohy na ubytování.

Klient je povinen uplatnit právo na náhradu škody, pokud mu při ubytování vznikne, u Ubytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů po dni, kdy se o škodě musel dozvědět. 

Klient není oprávněn v pokojích či společných prostorách přemisťovat nábytek, provádět zásahy do elektrické či jiné instalace. V pokojích nesmí používat vlastní elektrospotřebiče, kromě těch, které slouží k jeho osobní hygieně. 

Další práva a povinnosti Klienta jsou uvedeny v Ubytovacím řádu, který je vyvěšen v pokojích.

5. Práva a povinnosti Ubytovatele

Ubytovatel je povinen odevzdat Klientovi ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

   

Ubytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečném případě Klientovi nabídnout i jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky. Stejně tak může Ubytovatel nabídnou jiný pokoj než ten, ve kterém byl ubytován, požádá-li Klient o prodloužení pobytu.

V případě, že Klient ukončí svůj pobyt dříve, než bylo sjednáno v potvrzení rezervace, má Ubytovatel právo účtovat klientovi částku za celý pobyt. 

Ubytovatel odpovídá za věci, které Klient do penzionu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá Ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy oproti potvrzení. Povinnost nahradit škodu se nevztahuje na vozidla a na věci ponechané ve vozidle.

Ubytovatel se může zprostit odpovědnosti za škodu, prokáže-li, že by ke škodě došlo i jinak, nebo že škodu způsobil Klient nebo osoba, která Klienta z jeho vůle provází nebo ho navštívila.

6. Zrušení pobytu

Vypovědět objednávku ubytování před nástupem pobytu může Klient kdykoliv bez uvedení důvodu, a to písemnou formou. Ubytovatel pro tento případ účtuje stornovací poplatek ve výši zaplacené zálohy. Totéž platí, pokud Klient nenastoupí v rezervovaném termínu a ani svou rezervaci písemně nezruší.

Pokud se Klient na sjednanou dobu ubytuje, avšak předčasně ubytování zruší a Ubytovatel nemůže zabránit vzniklé škodě, je Klient povinen zaplatit cenu za ubytování v plné výši. 

Ubytovatel může před uplynutím ujednané doby ubytování smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li Klient i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy, nedodržuje ustanovení Ubytovacího řádu anebo dobré mravy.

7. Změny dohodnutého ubytování 

Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. vyšší moci, může Ubytovatel pobyt zrušit nebo po dohodě s klientem změnit termín. Pokud pobyt Klienta již započal, má Ubytovatel právo na úhradu doposud poskytnutého ubytování.

Při zrušení pobytu ze strany Ubytovatele je Ubytovatel povinen tuto skutečnost oznámit zákazníkovi ihned a do 5 dnů mu vrátit zaplacenou zálohu. V případě, že o to klient požádá, ho přednostně zařadí na volné místo v jiném termínu, který si vybere.

Při závažných změnách, změna termínu pobytu, zvýšení ceny apod, je Ubytovatel povinen si vyžádat od Klienta souhlas s tím, že mu poskytne přiměřenou lhůtu k vyjádření. V tomto případě má Klient právo od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu a bez stornovacího poplatku.  Pokud Klient neoznámí odstoupení od smlouvy do 7 dnů, bude mít Ubytovatel za to, že se změnou souhlasí. 

8. Reklamační řízení

V případě reklamace je Klient povinen uplatnit své požadavky a označit závady bez zbytečného odkladu přímo u Ubytovatele v době a místě pobytu tak, aby mohly být odstraněny ihned. Pokud to není možné sepíše s Ubytovatelem písemnou reklamaci, která bude podkladem pro její řešení.

Klient se může také obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, která je subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Jinak veškeré právní spory vzniklé v souvislosti se smlouvou o ubytování budou řešeny obecnými soudy ČR podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9. Ochrana osobních údajů

Ubytovatel jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje jím zpracovávané jsou přísně důvěrné a správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů. Správce shromažďuje, uchovává a využívá Klientovy osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen nařízení GDPR).

Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty na základě Vaší objednávky pobytu. Tyto osobní údaje shromažďuje na základě písemně zaslané objednávky či telefonické objednávky nebo i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese wwwpenzionbohuslavice.cz

Učiněním objednávky pobytu Klient souhlasí se zařazením jím vyplněných či sdělených údajů do databáze Ubytovatele a potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je přijímá. 

Osobní údaje správce zpracovává především k plnění smluvního vztahu, zasílání obchodních sdělení, pro účetní a daňové účely, statistické účely, pro oprávněný zájem (pro případné vedení soudního sporu) a plnění dalších zákonných povinností (např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení).

Osobní údaje správce zpracovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností ze vzájemného právního jednání a dále po dobu, po kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných předpisů. 

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, na výmaz osobních údajů a další práva, která můžete uplatnit u správce nebo máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že Vaše právo na ochranu osobních údajů bylo porušeno.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

V Bohuslavicích dne 26.5.2020

NÁKLADNÍ DOPRAVA – Dan Horák, s.r.o.

IČ 26849496

742 92 Jistebník č.p. 425

Dan Horák, jednatel